มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดสมัครเรียน ป.บัณฑิต 60 คน

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รับผู้จบป.ตรี ทุกสาขา มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน เปิดเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

2. ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา

3. ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบัณฑิต ชั้น 2 อาคารเรียน 5 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก http://www.plu.ac.th หรือ ออนไลน์ (https://apply.plu.ac.th)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร 055303411 ต่อ 112**