รวมบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 20 ม.ค.64 จำนวน 876 อัตรา

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 20 มกราคม 2564 จำนวน 876 อัตรา

กรมการแพทย์ 19 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เภสัชกร 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ วันนี้ – 26 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอัยการสูงสุด 5 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ วันนี้ – 25 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กองบัญชาการกองทัพไทย 31 อัตรา

นายทหารสัญญาบัตร 6 อัตรา
นายทหารประทวน 25 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/ วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 26 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 11 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการเงินทหารบก 60 อัตรา (พลเรือนสมัครได้)

นายทหารประทวนชาย จำนวน 35 อัตรา
นายทหารประทวนหญิง จำนวน 25 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://findept.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 7 อัตรา (ไม่ตอ้งผ่าน ภาค ก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหักฐานการสมัครไปยัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เขียนมุมซอง “สมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 มกราคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6 อัตรา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพากร 631 อัตรา

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 265 อัตรา
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 350 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทางหลวง 79 อัตรา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 50 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 20 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 12 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ