แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) รับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จ้างตามวุฒิ) ตั้งแต่ วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2563.
จำนวน .1.อัตรา

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย / เพศชาย
– อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานเร่งด่วน นอกเวลาราชการ เช่น วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
– คุณวุฒิ การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิค และ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้สามารถในเรื่อง ระบบงาน ระบบ Internet ได้
2. ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. มีความสามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาปริ้นเตอร์ + เครื่องสแกน
4. สามารถจัดทำ PowerPoint และ Photo นำเสนอในที่ประชุม สื่อ วีดีโอ การออกแบบ กราฟิก และอื่นๆ
5. สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การออกแบบ เว็บไซด์
6. สามารถใช้บินโดรน (DRONE)

สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
โทร.0 55 – 312 – 390 – 1 (งานสารบรรณ) ต่อ 105
หรือ ติดต่อ 086 – 9301013 หัวหน้างานสารบรรณ