เทศบาลตําบลท่าทอง รับสมัคร พนักงาน 6 อัตรา

ด้วยเทศบาลตําบลท่าทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง
คนงาน จํานวน 3 อัตรา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายอํานวยการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลท่าทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยปิดประกาศรับสมัคร ณ สํานักงานเทศบาลตําบลท่าทอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายโทรศัพท์ 055265012 ต่อ 20 และทาง www.thathong-pilok.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม