สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร พนักงาน 19 อัตรา (ส่วนกลาง)

สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

2. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนด้านการคลัง (บริหารทั่วไป) 15 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Excel Powerpoint Word)

3. ตำแหน่ง พนักงานบสนับสนุนด้านการคลัง (ธุรการทั่วไป) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13285 บาท
ปวช. สาขาบัญชี
มีประสบการณ์การเบิกจ่ายภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

ขอและยื่นใบสมัคร ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม