วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.บริหารธุรกิจ
เงินเดือน 7670 บาท / เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก