ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน
  • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทางสาธารณสุข ศาสตร์สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล เภสัชศาสตร์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สอบถามเพิ่มเติม โทร.055-267-000 ต่อ 9607

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร