กสท โทรคมนาคม รับสมัคร ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

ประกาศรับสมัครฯ Download
รายละเอียดดคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการรับสมัครฯ Download
รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบภาคทั่วไป Download