ชลประทาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา (ส่วนกลาง)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 37 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ด้วยกรมชลประทาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุราชการ

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท / เดือน
 • ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล)
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ.ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท / เดือน
 • ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาเครื่องกล) และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ.ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท / เดือน
 • ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ.ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
 • ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ.ปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท / เดือน
 • ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ.ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง) 7 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

7. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้ากำลัง) 3 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ และ
 • 2. ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 • ค่าตอบแทน11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

14. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,500 – 12,650 บาท / เดือน
 • ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร และ
 • ผ่านภาค ก. ของ กพ. ปวส.

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม