ท็อปมาร์ท วังทอง รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. ดูแล ตรวจสอบและควบคุมการรับ – ส่งสินค้า
2. พัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนกระบวนการทำงานและวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการรับ – ส่งสินค้า ที่ไม่ตรงตามเอกสาร และกำหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก
4. ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. ควบคุมสินค้าเสียหาย และสินค้าชำรุด
6. ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า
7. จัดทำรายงานสรุป
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 45 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม excle, word และ software เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนสูงรับความกดดันได้ดี
  7. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตและตรงต่อเวลา

ติดต่อ
คุณนัฐกานต์ท็อปมาร์ท (บริษัท รอบบรรเจิด จำกัด)
เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 6ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-906-612

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน