ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 10 อัตรา (ส่วนกลาง)

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ประจำศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370.- บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามผลงานและอายุสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จากัดสาขา
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทางานล่วงเวลา และวันหยุดได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • มีใจรักงานบริการ

สถานที่รับสมัคร ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 สังกัดฝ่ายบริหารงานกลาง ที่ตั้งอาคารที่ทาการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 ธันวาคม 2562 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2831 3609-10 หรือ สมัครผ่านอีเมล์ postalcare@thailandpost.com โดยแนบใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (สาหรับเอกสารต้นฉบับ ขอให้นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน)

รายละเอียดเพิ่มเติม