เทศบาลตำบลท่าทอง รับสมัคร พนักงาน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ) (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งคนงาน (งานบุคคล) (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงาน (งานแผนที่ภาษีฯ) (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงาน (งานประปา) (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงาน (งานสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-14 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม