รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมขนส่งวิศวกรรมจราจร โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ด้านสถิติ การวิเคราะห์และการวางแผน

2. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

3. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม (กว.)

4. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

5. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง 4 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)

6. ตำแหน่ง วิศวกรระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่ง วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ 1 อัตรา
เงินเดือน 16,830 บาท
ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี สำหรับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ คุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี สำรับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 12,690 บาท
ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบราง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 2 อัตรา
เงินเดือน 12,690 บาท
ปวส. ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0 – 2 ปี

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/ รายละเอียดเพิ่มเติม