สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป. ตรี สาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่ง พนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ตั้งแต่ 2 – 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานล่าสุด:

กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
กรมอนามัย เปิดพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการ ปี 2566 จำนวน 380 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สำนักงานคลังเขต 6 รับสมัครงาน พนักงานราชการ พิษณุโลก
Please follow and like us: