สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัคร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (สมัครออนไลน์)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้า ทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดหรือสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

3. นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดหรือสาขาวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเิตม