กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการ 397 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 38 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 49 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 4 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 13 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

6. ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน 108 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

7. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
เงินเดือน 13800 บาท 28 อัตรา
ปวสสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 13 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 23 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 13 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

12. ตำแหน่ง นายช่างภาพ 17 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ วีดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือ
ปวส.ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวด การถ่ายภาพ)

13. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และหรือสาขาการออกแบบ

14. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 15 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ม.3 และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกล

15. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 5 อัตรา
เงินเดือน 11850 บาท
ม.3 และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา
2) รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP
3) รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
4) รถพ่นยาง
5) รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
6) รถตีเส้น
7) รถบดไอน้ำ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
8) รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
9) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
10) รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
11) รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
12) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป
13) รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14) เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 13

16. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 7 อัตรา
เงินเดือน 12410 บาท
ม.3 และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 9 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 4 ปี ดังนี้
1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
2) รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง
3) รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
4) รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5) รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
6) เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ
7) รถยกแบบทรัดเครน
8) เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9) รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
10) รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11) เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 10

17. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์

18. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี บรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา และหรือทางสารนิเทศศาสตร์

19. ตำแหน่ง นิติกร 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

20. ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน 43 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำและ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)

21. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 2 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา)

22. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

23. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 3 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

24. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ) 3 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

สมัครสอบบุคคลทั่วไป
สมัครสอบผู้พิการ