วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูสาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

  • ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์) ไฟฟ้าสื่อสาร อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 19 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637269695591224909.pdfรายละเอียดเพิ่มเติม