รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (หลายจังหวัด) ประจำสัปดาห์ที่ 16 ส.ค. 63 จำนวน 66 อัตรา

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) ที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ประจำสัปดาห์ 16 สิงหาคม 2563 จำนวน 66 อัตรา บางตำแหน่ง รับ ม.3 / ม.6 / มศ.3/ ปวช / ปวส. ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา คนพิการ

สำนักงานปลัดอุตสาหกรรม 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 21 – 27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 02202 3053 – 4 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำนวน 3 อัตรา

ครูเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
ครูเอกพาณิชยกรรม 1 อัตรา
ครูจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 21 – 28 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 12 อัตรา

ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
ครูภาษาไทย 1 อัตรา
ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ครูเอกพลศึกษา 1 อัตรา
ครูศิลปศึกษา 1 อัตรา
ครูเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
ครูเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
พนักงานวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 9 อัตรา

ครูคณิตศาสตร์ 3 อัตรา
ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
พบศึกษา 1 อัตรา
ภาษาจีน 2 อัตรา
แนะแนว 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (บางแวก) กำรศึกษำมัธยมศึกษา เขต 1 (บางแวก) รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 22 อัตรา

นายสัตวแพทย์ 2 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการประมง 3 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
นายช่างรังวัด 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ 13 อัตรา (คนพิการ)

พนักงานคุมประพฤติ 8 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา (ปวช / ปวส. ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ 4 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ดังนี้
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามประกาศ / ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 021438828 / ส่งเอกสารทาง อีเมล์ probation08@gmail.com /สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 อัตรา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (กทม.) 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวปไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก 1 อัตรา

พนักงานประจำสำนักงาน (มศ3/ม.3/ม.6)
ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 13 – 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4 อัตรา

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) 2 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา
สมัครทางเวปไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 – 18 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า