ม.พิษณุโลก เปิดเรียน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 60 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในสถานศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564*กรุณาศึกษาข้อมูลจากประกาศมหาวิทยาลัยตามไฟล์แนบนี้ หรือในหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (https://www2.plu.ac.th)

รับสมัครตั้งแต่ 15 ก.พ. – 26 มี.ค.64