บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ และในเครือ รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา (2 ม.ค.64)

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต2 มกราคม 2564

Research And Development Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
เพศ หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 22-30 ปี
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Demand Analyst 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย / หญิง
อายุ : 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา สุโขทัย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Executive 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนก Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในกลุ่มสินค้า FMCG
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Representative (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเิตม

Technology Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.ทั่วไป (การบริหารจัดการ)
อายุ 20-30 ปี
ไม่จำกัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจัดซื้อ – เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ไฟฟ้า)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Admin 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดพเิ่มเติม

Demand & Supply planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Production Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564
เพศ : ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : การบริหารระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า 9 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา ( บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 มกราคม 2564
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 19-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php