บุญรอดบริวเวอรี่ สำนักงานใหญ่และในเครือ รับสมัครงาน 77 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต 30 ธันวาคม 2563

Research And Development Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
เพศ หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 22-30 ปี
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Demand Analyst 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย / หญิง
อายุ : 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา สุโขทัย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Executive 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนก Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในกลุ่มสินค้า FMCG
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Representative (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเิตม

Technology Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.ทั่วไป (การบริหารจัดการ)
อายุ 20-30 ปี
ไม่จำกัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจัดซื้อ – เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ไฟฟ้า)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Admin 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดพเิ่มเติม

Demand & Supply planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Production Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564
เพศ : ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : การบริหารระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า 9 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain Development Manager 1 อัตรา(บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดจำหน่าย 4 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
จบปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา อยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Developer (RPA & Workflow) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Data Analyst 1 (SAP BI/BW) 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS สถิติ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Graphic Designer 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา ( บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชาย / หญิง
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

PG Recruiter 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

QC Supervisor 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 27 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Personal Assistant to Group Director 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Customer Development 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Solution management architecture 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Process Automation Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Analyst Manager 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ (QA Officer) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 – 38 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรประกันคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22-38
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ด้าน QA Engineer ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Support 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา ( บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 มกราคม 2564
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 19-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store officer) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store manager) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 15 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 31 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 30 พศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales Presales- Agent 2 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบเครื่องมือวัด รายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php

งานล่าสุด:

บุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทในเครือ รับสมัครงาน 32 อัตรา (สมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัครพนักงาน 59 อัตรา (สมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ และในเครือ รับสมัครพนักงาน 38 อัตรา (2 ม.ค.64)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่และในเครือ) รับสมัคร พนักงาน 43 ตำแหน่ง 53 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ 55 ตำแหน่ง 67 อัตรา
รับเยอะ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 42 ตำแหน่ง 53 อัตรา (9 ตุลาคม 2563)
รับเยอะมาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 41 ตำแหน่ง 50 อัตรา (20 ก.ย.63)
บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 29 ตำแหน่ง 35 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บุญรอดบริวเวอรี่ (สำนักงานใหญ่) รับสมัคร พนักงาน 38 ตำแหน่ง 55 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ รับสมัคร พนักงาน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)
Please follow and like us: