บุญรอดบริวเวอรี่ สำนักงานใหญ่และในเครือ รับสมัครงาน 77 อัตรา (รับสมัครออนไลน์)

ตำแหน่งงานว่าง บริษัทในเครือ บุญรอด บริวเวอรี่ อัพเดต 30 ธันวาคม 2563

Research And Development Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
เพศ หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 22-30 ปี
ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Demand Analyst 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรระบบควบคุม 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย / หญิง
อายุ : 22 – 28 ปี
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคาทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา สุโขทัย (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเิตม

นักบริหารงาน strategic communication 2 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Marketing Executive 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนก Modern Trade 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายช่องทาง MT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่ในกลุ่มสินค้า FMCG
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sales Representative (ช่องทาง TT) 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักบัญชี 1 อัตรา (มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเิตม

Technology Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานธุรการ (แผนกผลิต 2) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.ทั่วไป (การบริหารจัดการ)
อายุ 20-30 ปี
ไม่จำกัดเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานจัดซื้อ – เทคนิค (แผนกจัดซื้อ-พัสดุ) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างอุตสาหกรรม)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างไฟฟ้า (แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ไฟฟ้า)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานควบคุมเครื่อง (หน่วยผลิตPET 6L) 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
วุฒิ ปวส.เทคนิค (ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ)
อายุ 20-30 ปี
เพศชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ถึง 28 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / Supply Chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา (วังน้อยเบเวอเรช จำกัด)
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Alcohol 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Admin 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
รายละเอียดพเิ่มเติม

Demand & Supply planner 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Production Officer 1 อัตรา ( ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
อายุ 27 ปี ขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรอุตสาหการ 1 อัตรา (บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564
เพศ : ชาย / หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 30-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน : การบริหารระบบคุณภาพไม่ต่ำกว่า 9 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Chain Development Manager 1 อัตรา(บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดจำหน่าย 4 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
เพศชาย อายุระหว่าง 28-35 ปี
จบปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา อยุธยา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละอียดเพิ่มเติม

พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Data Developer (RPA & Workflow) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Data Analyst 1 (SAP BI/BW) 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MIS สถิติ IT และสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพ่ิมเติม

Graphic Designer 1 อัตรา (ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อการตลาด 1 อัตรา ( บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชาย / หญิง
อายุ 23 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

PG Recruiter 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 – 30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

QC Supervisor 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
เพศชายหรือหญิง อายุ 27 – 45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Personal Assistant to Group Director 1 อัตรา (บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Customer Development 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Solution management architecture 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Process Automation Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Project Analyst Manager 1 อัตรา (สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรีการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ (QA Officer) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 – 38 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรประกันคุณภาพ 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22-38
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ด้าน QA Engineer ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Support 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 23-30 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Operation Management 1 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
อายุ 28-35 ปี
ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Brand Manager 1 อัตรา (บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด)
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่างเทคนิค 1 อัตรา ( บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 30 มกราคม 2564
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 19-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา เครื่องกล
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manager – Strategic Finance Partner & Insight Section 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี/บัญชีบริหาร
เพศหญิง/ชาย อายุ 31-37 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) 1 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Supply Planner 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด)
หมดเขต 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store officer) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย (perfect store manager) 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรสารสนเทศ 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 มกราคม 2564
อายุ : 22-25 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
เพศ ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวส. ไม่จำกัดสาขา
รายละเอียดเพ่ิมเติม

วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา
ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมดเขต  31 กรกฏาคม 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม

Software Developer 1 อัตรา (บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานระบบคุณภาพ 1 อัตรา (บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด)
หมดเขต 15 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 31 ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key Account Executive – Modern Trade 1 อัตรา บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (ช่องทาง TT) 2 อัตรา (บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด)
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 5 อัตรา บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
หมดเขต 31 ธันวาคม 2020
อายุ 24 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ขายสินค้าอุปโภคและบริโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT) 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขาย และการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หมดเขต 30 พศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Telesales Presales- Agent 2 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกร ระบบควบคุม 1 อัตรา (บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น ระบบเครื่องมือวัด รายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Developer 1 อัตรา (บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2563
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนสมัครงาน

ลงทะเบียนที่นี่ https://career.boonrawd.co.th/register.php
เข้าสู่ระบบ https://career.boonrawd.co.th/login.php
กดเลือกตำแหน่งที่สนใจสมัคร

ที่มา https://career.boonrawd.co.th/job.php