รับสมัครพนักงานประจำโครงการวิจัยที่ ม.นเรศวร 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำโครงการวิจัย

เนื่องด้วย โครงการวิจัย “การพัฒนาวัสดุทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิงสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ISO 17034” และโครงการวิจัย “เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการวินิจฉัย : ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือ แพทย์” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล เป็นหัวหน้าโครงการ มีความประสงค์รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานประจำโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

2.ผู้จัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 15189/17025 จำนวน 1 อัตรา
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา

3.ผู้จัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485 จำนวน 1 อัตรา
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา

4.ผู้ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐาน DCC จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา

5.นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
เพศ หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นจุลชีววิทยา, ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.พนักงานห้องทดลอง จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ เพศ หญิง วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่เกิน 30 ปี
(3) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และสามารถทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายได้
(4) มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
(6) มีความยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
(7) มีความประพฤติดีและไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ อาคารมหาธรรมราชา C ห้อง TC 204 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หรือส่งใบ สสมัค รที่ E-mail: pittayarat.wemedlab@gmail.com โทร.094-6065164 คุณพิทยารัตน์ พ่วงพร้อม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 28 กุมภาพันธ์2563

หลักฐานที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(3) สำเนาวุฒิการศึกษา
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย (6) ใบรับรองสุขภาพ
(7) กรณีผ่านการทำงานมาแล้ว ขอใบรับรองการทำงาน
(8) กรณีเป็นนิสิตจบใหม่ ขอหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

การคัดเลือก
(1) สอบข้อเขียน
(2) สอบจิตวิทยา
(3) สอบสัมภาษณ์

ใบสมัคร