คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน 7 อัตรา

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,300 บาท

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 จึงให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ประกาศรับสมัครอาจารย์
  2. ใบสมัครงาน
  3. หนังสือรับรองความประพฤติ