โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​​​​​​ จำนวน 1 อัตรา​

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ
  • มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การรับสมัครสอบ :
​ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร 055-909888 ต่อ1021

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

กำหนดการสอบ :วัน/เวลา
** ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **

วิธีการคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

สถานที่
ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

❇️หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
​1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​2. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​3. ,สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ​​​จำนวน 1 ชุด
​4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาทรานสคิปท์​​​​จำนวน 2 ชุด
​5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
​6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​จำนวน 1 ชุด