โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล​ รับสมัคร​ เจ้าหน้าที่การตลาด

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด​​​​​ จำนวน 1 อัตรา​

คุณสมบัติผู้สมัคร ​
❖ ไม่จำกัดเพศ
❖ อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
❖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
❖ มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
❖ สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
❖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
❖ มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
❖ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
❖ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
❖ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเหตุต้องโทษทางอาญาใดๆ ทั้งสิ้น
❖ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
❖ มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
❖ มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

การรับสมัครสอบ :

​ผู้สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร 055-909888 ต่อ1021
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

กำหนดการสอบ :
วัน/เวลา
** ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน มาสอบสัมภาษณ์ **

วิธีการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบ​สัมภาษณ์​

สถานที่ ห้องประชุมอินเตอร์ 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน :
​1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​2. สำเนาทะเบียนบ้าน​​​​​​​จำนวน 2 ชุด
​3. ,สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล ​​​จำนวน 1 ชุด
​4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ / สำเนาทรานสคิปท์​​​​จำนวน 2 ชุด
​5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
​6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)​​​​​​จำนวน 1 ชุด