โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง (อัพเดต 15 กันยายน 2563)

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลพิษณุเวช อาคาร7 ชั้น6
⏰วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
📱โทร. 055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
📧email : recruiting@princhealth.com