กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบพนักงานราชการ 14 ตำแหน่ง 32 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์เปิดสอบพนักงานราชการ

นิติกร 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

มัณฑนากร 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

วิศวกร(ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

วิศวกร(ด้านชีวการแพทย์) 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรโยธา 5 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล

เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์ https://hss.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม