รับเยอะมาก ม.บูรพา รับสมัครงาน 2,080 อัตรา

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การจ้างงานตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,080 อัตรา แบ่งเป็นจำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1,040 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (
3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามพื้นที่ตำบลเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ประเภทประชาชนทั่วไป (จำนวน 520 อัตรา)
(1) เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (จำนวน 1,040 อัตรา)
(1) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

3. ประเภทนักศึกษา (จำนวน 520 อัตรา)
(1) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

อัตราค่าจ้าง
(1) ประเภทประชาชนทั่วไป อัตรา 9,000 บาท /เดือน
(2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ อัตรา 15,000 บาท /เดือน
(3) ประเภทนักศึกษา อัตรา 5,000 บาท /เดือน

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่ www.1t1u-buu.com ในวันที่ 1 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-102297 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: