รับเยอะมาก ม.บูรพา รับสมัครงาน 2,080 อัตรา

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

การจ้างงานตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,080 อัตรา แบ่งเป็นจำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1,040 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (
3. ประเภทนักศึกษา จำนวน 520 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท
เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามพื้นที่ตำบลเป้าหมายของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ประเภทประชาชนทั่วไป (จำนวน 520 อัตรา)
(1) เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (จำนวน 1,040 อัตรา)
(1) เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

3. ประเภทนักศึกษา (จำนวน 520 อัตรา)
(1) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)
(2) เป็นผู้ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)และอยู่ในพื้นที่ของหน่วยจ้างงานมหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราดสระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง
(3) สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

อัตราค่าจ้าง
(1) ประเภทประชาชนทั่วไป อัตรา 9,000 บาท /เดือน
(2) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ อัตรา 15,000 บาท /เดือน
(3) ประเภทนักศึกษา อัตรา 5,000 บาท /เดือน

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ที่ www.1t1u-buu.com ในวันที่ 1 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563ตั้งแต่เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 038-102297 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม