กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 225 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 225 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
ผ่าน กพ. ภาค ก. ของ ป.ตรี

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ผ่าน กพ. ภาค ก. ของ ป.ตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผ่าน กพ. ภาค ก. ของ ป.ตรี

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ผ่าน กพ. ภาค ก. ของ ปวส.

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ผ่าน กพ. ภาค ก. ของ ปวส.

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการคลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน