ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครงาน 1,000 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 1,000 อัตรา พื้นที่ (ปทุมธานี พระนครศรีอยุทธยา สระแก้ว ลพบุรี)

ประชาชนทั่วไป ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 250 อัตรา
บัณฑิตจบใหม่ ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 500 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุ 16 – 50 ปี
3) มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบได้ (ปทุมธานี พระนครศรีอยุทธยา สระแก้ว ลพบุรี)

รับสมัครตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือเวปไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html

รายละเอียดเพิ่มเติม