โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท
ป.ตรี ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
ปวช.ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
ปวส. ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
ปวส. ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
ปวช. ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
ปวส. สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ขอและยื่นใบด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 12 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม