เทศบาลตำบลบ้านคลอง รับสมัคร ภารโรง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา
มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม  บำรุงรักษา อุปกรณ์การเรียน- การสอนอาคารสำนักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์

รับสมัครตั้งแต่ 13 – 21 สิงหาคม 2563 ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านคลอง ้บอร์ 055 244544 ต่อ 104 มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม