เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 65 ตำแหน่ง 4,157 อัตรา (มี 5 ตำแหน่งที่ใช้ ปวส หรือ ป.ตรีทุกสาขา)

ข่าวคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครในปลายปี 2563 นี้ โดยจำนวนอัตราที่เปิดสอบทั้งสิ้นประมาณ 4,157 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัคร ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  โดยมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครดังนี้
ทั้งหมด 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็นดังนี้

 • ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา
 • ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา
 • ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

 1. นักพัฒนาชุมชน (ป.ตรีทุกสาขา)
 2. นักวิชาการเกษตร
 3. นักประชาสัมพันธ์
 4. วิศวกรไฟฟ้า
 5. วิศวกรโยธา
 6. สถาปนิก
 7. นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)
 8. วิศวกรเครื่องกล
 9. นักวิชาการศึกษา
 10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 11. นักทรัพยากรบุคคล
 12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
 13. นักสังคมสงเศราะห์
 14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
 15. นักผังเมือง
 16. นักวิชาการเงินและบัญชี
 17. นักวิชาการคลัง
 18. นิติกร

ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

 1. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา)
 2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 4. เจ้าพนักงานทะเบียน
 5. นายช่างเขียนแบบ
 6. นายช่างสำรวจ
 7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
 10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปวส.ทุกสาขา)
 11. เจ้าพนักงานเกษตร
 12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 14. เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปวส.ทุกสาขา)
 15. เจ้าพนักงานประปา
 16. เจ้าพนักงานคลัง
 17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 18. นายช่างเครื่องกล
 19. สัตวแพทย์
 20. นายช่างผังเมือง
 21. เจ้าพนักงานพัสดุ
 22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 23. นายช่างไฟฟ้า
 24. นายช่างโยธา

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

 1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
 2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
 3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
 4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
 5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
 6. ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
 7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
 8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
 9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
 10. ครูผู้ดูแลเด็ก
 11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
 12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
 13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
 14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
 15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
 16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
 17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
 18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
 19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
 20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
 21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
 22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
 23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร