รวมงานบรรจุราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 19 ม.ค.63 ถึง 2,143 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมงานราชการสอบทั่วประเทศ ประจำสัปดาห์ที่ 19 มกราคม 2563
ปล.เกือบทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก. ปวช / ปวส / ป.ตรี ของ กพ.

กรมการจัดหางาน 40 อัตรา

1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 6 อัตรา

1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. นิติกรปฏิบัติการ 1อัตรา (ป.ตรี)
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://royalrain.thaijobjob.com

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 13 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1อัตรา (ป.ตรี)
4. อาลักษณ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ป.ตรี)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้าราชการ กทม. 958 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวม 26 ตำแหน่ง 743 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวม 23 ตำแหน่ง 215 อัตรา
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 49 ตำแหน่ง 958 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/

กองทัพอากาศ 908 อัตรา

1. ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา (ป.ตรี / ป.โท)
2. ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา (ปวส / ปวช / ม.6)
รับสมัครทางอินเตอร์ที่เวปไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ เท่านั้น ตั้งแต่ 14 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 100 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา ชาย 80 อัตรา หญิง 20 อัตรา (ปวช / ม.6)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา (ปวส.)
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา (ปวส.)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา (ปวส.)
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 3 อัตรา (ปวส.)
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.)
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ www.dsdw.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dsdw.thaijobjob.com/

กรมเจ้าท่า 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา

1.นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.)
2.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.)
3.นักวิชาการตรวสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4.นักวิชาการเงินเและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
5.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
7.นักวิชาการขนส่่งปฏิบัติการ(ด้านระหว่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

กรมแพทย์ทหารบก 70 อัตรา

1. นายทหารประทวนชาย 50 อัตรา (รับทหารกองหนุน)
2. นายทหารประทวนชาย/หญิง 20 อัตรา (บุคคลทั่วไป)
ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา

1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 10 อัตรา (ป.โท)
2. เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรี)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 23 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบเป็นข้าราชการทุกคน สามารถติดตามข่าวสอบบรรจุข้าราชการได้เรื่อยๆ ที่ เพจงานพิดโลก หรือกดถูกใจเพจได้เลยนะครับ https://www.facebook.com/pidlokjob/