รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยวิจัย) จำนวน 2 อัตรา (หมดเขต 22 พ.ย.62)

เนื่องด้วย โครงการวิจัย “การพัฒนาวัสดุทดสอบความชำนาญและวัสดุอ้างอิงสำหรับการตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และ ISO 17034” ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล เป็นหัวหน้าโครงการ มีความประสงค์รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานประจำโครงการวิจัย

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยวิจัย) จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เป็นผู้ช่วยวิจัย วิเคราะห์รวบรวม สรุปและจัดทำรายงาน

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • เพศชาย หรือ เพศหญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในตสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น จุลชีววิทยา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคนิคการแพทย์
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้และสามารถทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายได้
  • มีประสบการณ์การทำงานพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
  • มีความยืดหยุ่นเวลาในการทำงาน
  • มีความประพฤติดีและไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail: pittayarat.wemedlab@gmail.com โทร.094-6065164 คุณพิทยารัตน์ พ่วงพร้อม ตั้งแต่บัดนี้– 22 พฤศจิกายน 2562