รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64

รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ อัพเดต 8 พ.ย. 64 จำนวน 356 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 2 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 275 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เวปไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต 21 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสุขภาพจิต 10 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 อัตรา

วิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร 6 อัตรา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) 2 อัตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 4 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ก.พ.  23 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมทรัพยากรธรณี 6 อัตรา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ ที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม