กรมป่าไม้ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 75 อัตรา

กรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก

***เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

3 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

4 ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 50 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทางวนศาสตร์

5 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง วิศวกรรมโครงสร้าง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

6 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาก่อสร้าง

7 ตําแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 10 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

8 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่4 – 24 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ข้าราชการ” เลือก“ปี 2564” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้”

error: Content is protected !!