กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 28 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 13 ตำแหน่ง 28 อัตรา
ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

1.นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี ทุกสาขา

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4.พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 5 อัตรา
เพศชาย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาสาสตร์

7.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาสาสตร์ ทางศิปปกรรม ทางศิลปศึกษา ทางศิลปหัตถกรรม

8.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาสาสตร์ ทางพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

9.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาสาสตร์ทางคหกรรมศาสตร์

10.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไหห้า) จำนวน 2 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาสาสตร์ ทางช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

11.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
ป.ตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทาวช่างกลโรงงาน ทางวิศวกรรมโยธา

12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชขี สาขาวิขาบริหารธุรกิจ

13.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ปวส.ทุกสาขา

สมัครออนไลน์ ที่เวปไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร