กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรา (กทม.)

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

3. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี (สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์)

5. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี (สาขาทัศนมาตรศาสตร์)

6. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ปริญญาตรี (สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร)

7. เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

8. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตราช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เงินเดือน 11,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(สาขาช่างยนต์)

9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า)

10. นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์)

11. พนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาพณิยชการ, สาขาการจัดการ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงิน)

12. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาการบัญชี)

13. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ช่างยนต์)

14. พนักงานบริการ จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
ม.3 – ม.6

15. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
ม.3 – ม.6

16. พนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
ม.3 – ม.6

17. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,360 บาท + ค่าครองชีพ 1,310 บาท
ม.3 – ม.6

สมัครด้วยตนเองได้ที่ นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564