กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์ เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
ผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ป.ตรี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ปวส.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
ปวส. ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ผ่าน ภาค ก. ของ กพ. ปวส.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายะเอียดเพิ่มเติม