รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 7 ก.ค.63 ถึง 129 อัตรา (ส่วนกลาง)

รวมเปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)ที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ 7 กรกฎาคม 2563 ถึง 129 อัตรา บางตำแหน่ง รับ ป.ตรีทุกสาขา

กรมศิลปากร 11 อัตรา

นิติกร 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา
ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา
นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา
พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
สมัครได้ทาง internet ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
รับสมัครทางเวปไซต์ได้ตั้งแต่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ที่ https://dep.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตร 33 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นิติกร 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 7 อัตรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doaecenter.thaijobjob.com/

กรมกิจการผู้สูงอายุ 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
นักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการทุกสาขา
พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
รับสมัครตั้งแต่ 8 – 14 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ที่รับสมัครประจำตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 18 อัตรา

พนักงานบริการ 1 อัตรา (ม.3 / ม.6)
ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานสนับสนุนการประชุม 7 อัตรา (ปวช/ปวท/ปวส. ทุกสาขา)
พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา
พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา) 1 อัตรา
ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
นักวิชาการสื่อสารมวลชน 1 อัตรา
นักวิชาการบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 4 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com

กรมที่ดิน 19 อัตรา

พนักงานการพิมพ์ 3 อัตรา
พนักงานเขียนแผนที่ 9 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5 อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านประสานงานการเมือง) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://thaigov.thaijobjob.com/

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 19 อัตรา

ครูพี่เลี้ยง 5 อัตรา / ปวช.
นักวิชาการแรงงาน 6 อัตรา / ป.ตรี
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา / ป.ตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา / ปวส.
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา / ปวส.
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com/

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 17 อัตรา

นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
วิศวกร 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://personnel-nfe.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563

ติดตามข่าวสอบพนักงานการ เพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/ กันจ้า