รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 5 ตุลาคม 2563 ถึง 331 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึง 331 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ม.6 ปวส.ทุกสาขา

กรมการแพทย์ 51 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 36 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์กาแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโททางจุลชีววิทยา) 1 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  5 อัตรา

นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://jag.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมโรค 14 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข 14 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมยุทธศึกษาทหารบก 100 อัตรา

สัสดี 100 อัตรา (ม.6)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการสมัคร

กรมชลประทาน 1 อัตรา

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 4 อัตรา

อาจารย์มวย 1 อัตรา
อาจารย์ยูโด 3 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.admission-pe.rpca.ac.th/pe/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม 1 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ops-mhesi.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร  3 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://doa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว์ 44 อัตรา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 25 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมชลประทาน 48 อัตรา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 8 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 15 อัตรา (ปวส.)
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 12 อัตรา(ปวส.)
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 1 อัตรา(ปวส.)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมท่าอากาศยาน 5 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา
รับสมัคร ที่เวปไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมที่ดิน 55 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 24 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธรการปฏิบัติงาน 14 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 8 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา(ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ