กรมชลประทาน เตรียมเปิดสอบพนักงานราชการ 397 อัตรา

กรมชลประทาน เตรียมแผนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 391 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน 397 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,280 – 19,500 บาท เปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2563

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้หารือแผนดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง จำนวน 391 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง จำนวน 391 อัตรา ประกอบไปด้วย
1. กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา ได้แก่
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 300 อัตรา ได้แก่
– เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
– เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
– เจ้าพนักงานการเกษตร
– นายช่างชลประทาน
– นายช่างโยธา
– นายช่างสำรวจ
– นายช่างเครื่องกล
– นายช่างไฟฟ้า
– นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
– นายช่างภาพ
– นายช่างศิลป์
– พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่
– นักประชาสัมพันธ์
– บรรณารักษ์
– นิติกร

4. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา ได้แก่
– วิศวกรชลประทาน
– วิศวกรโยธา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย
1. กลุ่มงานบริการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
– เจ้าพนักงานธุรการ
2. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่
– เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจากคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา และไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งอีกด้วย

กรมชลประทาน ขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปี 2563 เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th> พนักงานราชการ>ปี2563>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://rid.thaijobjob.com >ปี2563>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านในแต่ละครั้งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี จะเรียกมารายงานตัวตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่างๆ ตามที่กำหนด