วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง
ครูภาษาไทย 1 อัตรา
ครูวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ครูคหกรรม 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียนนักศึกษา

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม