โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ รับสมัคร ครูภาษาไทย

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอก งบประมาณ

ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 6,000 บาท / เดือน
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาภาษาไทย
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะรับสมัครเขารับการสรรหาสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.00

รายละเอียดเพิ่มเติม