โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัคร นักการแพทย์แผนไทย

ด้วย โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน

ตําแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย จํานวน 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตร ต่อเนื่อง 2 ปี) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองหลักสูตรในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน ไทยรับรองหลักสูตรและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 4 ประเภท คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์ ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรองหลักสูตร
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • มีความรู้และผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word,
 • Microsoft office power point
 • มีความสามารถในการจัดการ และวางแผนดําเนินงาน ให้สําเร็จลุล่วง
 • มีความสามารถด้านการประสานงาน และประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ
 • มีทักษะงานบริการอย่างเป็นเลิศ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และเรื่องสมุนไพร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวช พิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม