เทศบาลเมืองอรัญญิก รับสมัคร พนักงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

เทศบาลเมืองอรัญญิกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คนงาน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสาร/หลักฐานประกอบการสัมคร ได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (อาคารเก่า ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5537-7730 ต่อ 100 ได้ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม