เทศบาลตำบลไทรย้อย รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ด้วยเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 11400 บาท
  • อายุ 18 – 59 ปี
  • ปวช / ปวท / ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลไทรย้อย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-906-080 โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม