อบต.วัดพริก รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก มีความประสงค์รับสมัครงาน โดยการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ปวช / ปวท / ปวส ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าตอบแทน ปวช . 11400 บาท / ปวท.12840 บาท / ปวส / 13285 บาท ต่อเดือน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส. ทุกสาขา และได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
  • ค่าตอบแทน ปวช . 11400 บาท / ปวท.12840 บาท / ปวส / 13285 บาท ต่อเดือน

ขอและยื่นใบสมัครงาน ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม