อบต.วังนกแอ่น รับสมัคร พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา (ขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์)

 • ค่าตอบแทน 11400 บาท / เดือน
 • ใช้วุฒิประถมศึกษา
 • มีใบขับขี่รถประเภท 2
 • มีประสบการณ์ 5 ปี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11400 บาท / เดือน
 • ใช้วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากําลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา (ขับรถตักหน้าขุดหลัง)

 • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
 • ใช้วุฒิประถมศึกษา
 • มีใบขับขี่รถประเภท 2
 • มีประสบการณ์ 8 ปี
 • หรือขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้ว 3 ปี

ผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน
 • ใช้วุฒิ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สําหรับบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จะได้รับการ พิจารณา คะแนนตามระดับความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการกําหนด และต้องมีความรู้ความสามารถตาม เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังนกแอ่น

ายละเอียดเพิ่มเติม